Geschiedenis

Het School- en Volksfeest in de buurtschap Elshof kan bogen op ongeveer een honderdjarige geschiedenis.

 

Het oudste tastbare bewijs hiervoor is tot heden een rekening rond 1900. Uit gesprekken met buurtbewoners is echter gebleken dat er ook al in de jaren daarvoor sprake was van een jaarlijks terugkerend feest. Centraal bij dit evenement stond de school en het waren dan ook leden van de oudercommissie, ouders en onderwijzend personeel die voor de organisatie ervan tekenden.

Staat de buurtschap momenteel drie dagen in juni in het teken van het feest, oorspronkelijk schijnt het slechts op één dag plaatsgevonden te hebben en wel op 15 augustus, Maria Hemelvaart. Waarom voor het houden van een feest juist voor deze heiligendag, die ook wel “Onze-Lieve-Vrouwe halfoogst” genoemd wordt, gekozen werd, doet een en ander vermoeden. Nader onderzoek zal hierover misschien duidelijkheid verschaffen.

In de loop der jaren, toen het aantal feestdagen werd uitgebreid van één naar twee, werd de datum 15 augustus losgelaten, maar koos men wel voor de vrijdagavond en zaterdag die het dichtst bij de oorspronkelijke datum lagen. In 1981 heeft men helemaal met die traditie gebroken en werden de festiviteiten naar juni verplaatst.

 

In 1961 vond een bijzonder School- en Volksfeest plaats. In dat jaar werd namelijk het 200-jarig bestaan van de school gevierd en duurde het feest zelfs vier dagen.

Kan momenteel iedere buurtbewoner meewerken aan de organisatie en uitvoering van het School- en Volksfeest of deelnemen aan de vele activiteiten, in het verleden is dit in sommige perioden wel anders geweest, zoals blijkt uit de mogelijkheid tot deelname aan de kinderspelen.

Aan de kinderspelen zullen voor 1920 waarschijnlijk alle  kinderen uit de buurtschap hebben deelgenomen. De school werd toen door kinderen van alle gezindten bezocht. Toen in dat jaar echter de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs bij wet werd geregeld kwam hierin verandering. In onze buurgemeenten werden de eerste bijzondere scholen gesticht. In Wijhe bijvoorbeeld in 1922. (De Boerhaar kende daarvoor al een bijzondere school). Het aantal leerlingen op de Elshofschool zal toen gedaald zijn. Of er hierdoor in de buurtschap enige verharding ontstaan is, is niet zeker, een feit is wel dat er een periode zou aanbreken waarin deelname aan de kinderspelen alleen opengesteld was voor die kinderen die de school op de Elshof bezochten. Deze situatie deed zich nog voor in 1975. Vrij snel na dat jaar kwam daarin verandering en waren alle kinderen op de Elshof, of zij er nu wel of niet de school bezochten, weer welkom bij de kinderspelen.

Veel vergadertijd van de toen nog zo geheten oudercommissie werd besteed aan de organisatie van het School- en Volksfeest. Naarmate de tijd voortschreed en onderwijsinhoudelijke zaken meer en meer de aandacht vroegen van de commissieleden, kwam het feest minder vaak op de vergaderagenda te staan.

Ook kregen, door de terugloop van het aantal kinderen, minder oudercommissieleden steeds meer taken op hun bordje. Kortom, het werd steeds moeilijker een verantwoord feest te organiseren en dit had tot gevolg dat de tentverhuurder en de kermisexploitanten meer invloed op de gang van zaken tijdens het feest kregen dan gewenst was. Een van hen maakte het zelfs zo bont, dat hij – buiten medeweten van de oudercommissie – collega’s, die op het feestterrein arriveerden, de raad gaf om hun attracties maar niet op te bouwen, omdat “er toch niets te verdienen viel”.

Het werd duidelijk dat wanneer men de continuïteit van het feest wilde garanderen er hulp van buitenaf moest komen. En zo kon het gebeuren, dat tijdens een tamelijk hectisch verlopen ouderavond in 1980 besloten werd om buurtbewoners bij de organisatie en de uitvoering van het School- en Volksfeest in te schakelen, ook als zij geen binding met de school hadden.

De “TTC Elshof”, die in die tijd in juni een touwtrektoernooi organiseerde, bleek in 1981 bereid te zijn haar toernooi te koppelen aan het School- en Volksfeest en mee te gaan werken aan de organisatie en uitvoering van het feest. In de jaren daarna zou de rol van de “TTC” groter worden en nam ook het aantal buurtbewoners, dat medewerking verleende om het feest in goede banen te leiden, toe. De inbreng van de oudercommissie (later ouderraad) werd geleidelijk aan minder en bestond op het laatst  alleen nog uit het verzorgen van de kinderspelen. Ondertussen gingen er in de buurtschap steeds meer stemmen op om het School- en Volksfeest onder te brengen in een stichting. Dit gebeurde in 1998 en sindsdien valt het driedaagse “Feest der Feesten” onder de verantwoordelijkheid van de “Stichting School- en Volksfeest Elshof”.

In de loop van ongeveer honderd jaar hebben veel mensen de kleine gemeenschap Elshof één of meer dagen feest aangeboden. Wij zijn hun veel dank verschuldigd.